Tutorials door experts
Voor beginners & experts
Inspiratie in 1 overzicht
Steun de horeca
Tutorials door experts
Voor beginners & experts
Inspiratie in 1 overzicht
Steun de horeca

Algemene Voorwaarden Chef’s Tutorial

Artikel 1 Over

Voor je liggen de algemene voorwaarden van Chef’s Tutorial. Wij zijn een online platform waar jij als member binnen een gratis aan te maken account, jouw favoriete gerechten over de hele wereld vindt en kunt (leren) maken aan de hand van onze Chef’s Tutorials. Wij zijn gevestigd in Almere. Bij de Kamer van Koophandel zijn we ingeschreven onder nummer 82276080. Bij de belastingdienst zijn we geregistreerd onder btw-nummer 862406687B01Het adres van onze website is: www.chefs-tutorial.com

Jij kunt Chef’s Tutorial op de volgende manieren bereiken:

Artikel 2 Definities 

In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen vaker voor. Hieronder leggen wij deze begrippen graag in het kort uit.

Met de begrippen wij, ons en onze, bedoelen wij Chef’s Tutorial, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden. Wij zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Met je, jij en jou(w), bedoelen wij de wederpartij. Jij bent de rechtspersoon of de natuurlijk persoon met een minimale leeftijd van 18 jaar, al dan niet handelend in beroep of bedrijf en aan wie Chef’s Tutorial een aanbod doet en/of met wie Chef’s Tutorial een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

De gebruiker (wij) en de wederpartij (jij) samen, noemen wij partijen.

Met een dag bedoelen wij een kalenderdag en niet een werkdag. 

Schriftelijk betekent voor ons op papier of per e-mail.

Spreken wij over een dienst, bedoelen wij een opdracht; iedere op grond van een overeenkomst door ons te verrichten of verrichtte werkzaamheid.

Onder het herroepingsrecht verstaan wij de mogelijkheid voor jou (consument) om binnen een periode van 14 dagen, de zogenaamde bedenktijd, af te zien van de overeenkomst op afstand. Een dergelijke overeenkomst wordt uitsluitend gesloten middels een of meer technieken voor communicatie op afstand. Bij een koop op afstand zijn wij niet gelijktijdig met jou in dezelfde ruimte (geweest).

Een aanbod van Chef’s Tutorial omvat alle aanbiedingen, in de meest brede zin van het woord. 

Met een Chef’s Tutorial bedoelen wij Een (online) instructievideo (beeld en geluid) waarin het Restaurant stap voor stap uitlegt aan de klant op welke wijze een gerecht wordt bereid, zodat de klant het gerecht in de eigen privé omgeving kan maken.

Artikel 3 Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

 • Ons volledige aanbod en;
 • Op alle overeenkomsten, die wij met jou sluiten en;
 • Op onze facturen. 

Ook wanneer er sprake is van een vervolgopdracht, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, zullen wij deze voorwaarden aan jou ter hand stellen. Zo kun jij tijdig kennis nemen van de inhoud van onze voorwaarden. 

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. De afwijking geldt alleen voor de overeenkomst, waarvoor die afwijking is overeengekomen. Jij kunt je dus niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met ons.

Wij mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen, klein van aard en/of van ondergeschikt belang, mogen wij altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in jouw nadeel, zullen wij vooraf met jou bespreken.

Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die jij met ons sluit.

Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van (de diensten) van derden.

Als een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zullen zo veel als mogelijk gerespecteerd worden.

Indien wij niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, leidt dit er niet toe dat de bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn of dat wij op enigerlei wijze het recht zouden verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 4 Ons aanbod

Op onze website vind jij ons aanbod. Ons aanbod is altijd voorzien van alle benodigde (gedetailleerde) informatie, zodat jij precies weet waar jij voor kiest en waarvoor jij betaalt. Meer specifiek gaat het daarbij om:

 • De prijs inclusief belastingen;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • Of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen wij de prijs garanderen;
 • De manier waarop jij voor het sluiten van de overeenkomst, de door jou verstrekte gegevens kunt controleren en indien gewenst herstellen.

Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing in ons aanbod, dan zijn wij hier niet aan gebonden.

Artikel 5 Totstandkoming overeenkomst en duur

Een overeenkomst komt tot stand zodra jij het aanbod accepteert op onze website, waarbij jij de betalingsverplichting accepteert én akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.

Zijn wij met jou een (duur)overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, dan heb jij het recht deze overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de maand, waarbij jij rekening houdt met een opzegtermijn van (1) maand. 

Overeenkomsten voor bepaalde tijd stoppen automatisch en worden nooit stilzwijgend verlengd.

Zolang jij jouw account niet verwijdert, kun jij de door jou gekochte Chef’s Tutorials blijven bekijken, tenzij wij een gegronde reden hebben:

 • om je account op te heffen en/of;
 • om een of meerdere Chef’s Tutorial te (laten) verwijderen van het Chef’s Tutorial platform. 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst en levering 

Wij voeren de overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap, waarbij wij de vrijheid behouden om de overeenkomst naar eigen technisch en creatief inzicht, invulling te geven.

Bij de uitvoering van de overeenkomst maken wij enkel gebruik van de gegevens zoals deze door jou aan ons bekend zijn gemaakt. Het is daarbij jouw eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat alle gegevens die jij aan ons verstrekt juist zijn. 

Bij de uitvoering van de overeenkomst maken wij gebruik van (de diensten van) derden.

Om een bestelling te kunnen plaatsen maak jij eerst een account aan op onze website. Dit account is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. Derden kunnen aan (de inhoud van) jouw account dan ook geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook. 

Zodra jij een bestelling plaats op onze website, dan krijg jij van ons zo spoedig als mogelijk een (digitale) bevestiging van ontvangst. De door jouw gekozen Chef’s Tutorials worden direct toegevoegd aan jouw account en zijn vanaf dan ook direct en volledig beschikbaar. 

Artikel 7 Conformiteit en Garantie 

Wij staan in dat onze producten voldoen:

 • aan de overeenkomst;
 • aan de specificaties die wij hebben vermeld;
 • aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en;
 • aan de wettelijke bepalingen en/of voorschriften, van toepassing en geldig op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Wij spannen ons in om de website/het platform van Chef’s Tutorial continu beschikbaar te stellen. We kunnen echter niet garanderen dat de website/het platform van Chef’s Tutorial ook continu beschikbaar is. Wij hebben het recht om op willekeurige momenten het nodige onderhoud te (laten) doen aan de website/het platform en wijzigingen aan te brengen aan en in de website. We doen onze uiterste best om eventuele hinder hiervan te beperken. Het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van onze website geeft jou geen recht op enige vorm van restitutie. 

Hoewel wij ernaar streven om zo veel mogelijk Chef’s Tutorials online te plaatsen en beschikbaar te houden, kan er altijd een gegronde reden zijn waarom wij een of meerdere Chef’s Tutorials van onze website (laten) verwijderen. Ook als deze al zijn aangekocht door jou. Als we dat al doen, zijn we jou niet verplicht hiervoor een reden te geven. Voor de verwijderde tutorial(s) bieden wij jou wel een alternatief. Het verwijderen van een tutorial geeft jou in ieder geval geen recht op restitutie van (een deel van) het aankoopbedrag van de verwijderde Chef’s Tutorial. 

Wij zijn ons ervan bewust dat onze klanten allergisch kunnen zijn voor bepaalde ingrediënten of een combinatie daarvan. Ook het niet juist bereiden van voedsel of het niet (volledig) in acht nemen van bepaalde (hygiëne) voorschriften kan leiden tot voedselvergiftiging en/of andere lichamelijke reacties. Onze Chef’s Tutorials worden met de meeste grote zorg samengesteld. Het blijft echter altijd jouw eigen verantwoordelijkheid om rekening te houden met datgene dat noodzakelijk is om te doen en/of te laten om voedselvergiftiging en/of een allergische reactie te voorkomen. 

Wij hebben een inspannings- en een leveringsplicht. Wij kunnen jou dus niet garanderen, dat onze Chef’s Tutorials aan jouw verwachtingen voldoen. Een verwachting is immers persoonlijk, smaken kunnen verschillen. Zeker als het om eten gaat. 

Of je uiteindelijk een fantastisch gerecht op tafel zet is bovendien afhankelijk van meerdere factoren en niet alleen afhankelijk van de inhoud van een Chef’s Tutorial. Mocht een gerecht onverhoopt niet aan jouw verwachtingen voldoen, heb je geen recht op enige vorm van restitutie. 

Artikel 8 Herroepingsrecht 

Heb jij (consument) een bestelling geplaatst via onze website, dan heb jij bij de levering van producten de mogelijkheid om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat jij of de vooraf bij ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, de producten heeft ontvangen.

Wij verwachten dat jij tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaat met het product en indien van toepassing de verpakking. Jij zult het product slechts in die mate uitpakken en/of gebruiken voor zover dat nodig is om te (kunnen) beoordelen of jij het product wenst te behouden. Hebben wij de verpakking voorzien van een verzegeling, vervalt het herroepingsrecht op het moment dat jij deze verbreekt.

Wil jij gebruikmaken van het herroepingsrecht, dan kun jij dit binnen 14 dagen na ontvangst aan ons kenbaar maken middels ons modelformulier of per email. Jij wordt dan verzocht het product binnen 14 dagen na bekendmaking terug te sturen. Jij bent verplicht het bewijs van verzending te bewaren. Ontvangen wij het product niet binnen 14 dagen, vervalt het herroepingsrecht en is de koop onherroepelijk.

Artikel 9 Kosten bij herroeping 

De kosten voor een eventuele terugzending zijn voor jouw rekening. 

Hebben wij het /de product(en) tijdig en onbeschadigd/ongebruikt ontvangen, zullen wij jou uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Het terugbetalen zal door ons via dezelfde betaalmethode gebeuren die jij ook gebruikt hebt ten tijde van de aankoop, tenzij jij toestemming geeft voor een andere betaalmethode. 

Bij beschadiging of indien jij onzorgvuldig bent omgegaan met het/de product(en) ben jij verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering ervan, tenzij jij van ons niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht hebt ontvangen. Dit dient immers te gebeuren voor het sluiten van de overeenkomst. 

Artikel 10 Uitsluiting van het herroepingsrecht 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

 • Producten die wij op jouw verzoek personaliseren, op welke manier dan ook;
 • Onze Chef’s Tutorials, omdat jij gelijk na aankoop toegang hebt tot de volledige download van een Chef’s Tutorial. Het ruilen van een Chef’s Tutorial is hierdoor ook niet mogelijk.

Artikel 11 Prijzen en betaling 

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:

 • Inclusief btw;
 • Indien van toepassing exclusief eventuele verzend-/bezorgkosten;
 • Exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;
 • Exclusief eventuele kosten die wij (extra) moeten maken bij het uitvoeren van de opdracht en/of afhandelen van de betaling. 

Wij hebben het recht onze (eenheids)prijzen tussentijds aan te passen.

Onze facturen ontvang jij digitaal. 

Bestellingen die jij plaatst in onze webwinkel worden door jou gelijk betaald. Hiervoor maak jij gebruik van een veilige online betaalomgeving. 

Betaal jij je bestellingen(en) via automatische incasso, geef jij ons jouw uitdrukkelijke toestemming met betrekking tot het automatisch incasseren van toekomstige (deel)betalingen tot wederopzegging. Mocht je voornemens zijn je automatische incasso te storneren bij de bank, zul jij ons hier eerst schriftelijk over informeren. 

Komen wij overeen dat jij de factuur achteraf mag betalen, dan hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij wij uitdrukkelijk anders overeenkomen met jou. Jij dient het volledige bedrag, inclusief btw, over te boeken op onze bankrekening en wel binnen de betalingstermijn.

Als jij niet op tijd betaalt, dan zullen wij jou hierop wijzen. Dan krijgt jij nog eens een termijn van 14 dagen om aan jouw betalingsverplichting te voldoen. Als jij dan nog steeds niet hebt betaald, ben jij na het verstrijken van die 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat jij het bedrag alsnog voldoet. De door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten brengen wij ook bij jou in rekening.

Deze incassokosten bedragen maximaal:

 • 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00
 • 10% over de daaropvolgende € 2.500,00
 •   5% over de volgende € 5.000,00
 •  Telkens met een minimum van € 40,00.

Artikel 12 Intellectueel eigendomsrecht 

Intellectueel eigendomsrecht, is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk heeft gemaakt, tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen, zonder toestemming van de maker.

Alle intellectuele eigendomsrechten, die voortvloeien uit de overeenkomst, komen ons en/of onze licentiegevers toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen en ook voor gratis weggevers. Alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten met betrekking tot maar niet beperkt tot de website, onze Chef’s Tutorials en overige uitingen komen ons toe en/of onze licentiegevers. 

Jij mag onze Chef’s Tutorials bekijken zolang ze onderdeel uitmaken van jouw account en zolang jij toegang hebt tot je account. De Chef’s Tutorials zijn enkel bestemd voor privégebruik en mogen geen deel uitmaken van (on)bezoldigde commerciële doeleinden. Zonder onze toestemming en/of die van onze licentiegevers mag jij een Chef’s Tutorial nooit openbaar maken, kopiëren (verveelvoudigen), bewerken of wijzigen. De Chef’s Tutorial mag dan ook niet, hoe blij jij er ook mee bent, worden gedeeld op Social Media. 

Mocht jij toch inbreuk maken op onze intellectuele- en/of industriële eigendomsrechten of die van onze licentiegevers, hebben wij het recht een direct opeisbare boete te vorderen van € 5000 (zegge: vijfduizend euro), waarbij wij niet het recht op vergoeding verliezen van eventuele overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 13 Opschorting, ontbinding en annuleren van de overeenkomst

Wij hebben het recht de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te beëindigen als:

 • Jij niet, niet volledig of niet tijdig uw verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;
 • Wij na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden waardoor wij een goede grond hebben te vrezen, dat jij jouw verplichtingen niet zal nakomen;
 • Door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons kan worden verwacht, dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomen;
 • Als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.

Kunnen wij de opschorting of de ontbinding jou toerekenen, dan hebben wij het recht, de eventuele schade die wij daardoor lijden, op jou te verhalen. Wij houden daarbij tevens het recht om reeds geleverde tutorials in rekening te brengen of in mindering te brengen op een tegoed. 

In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde of als jij bent aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk over jouw vermogen beschikken, dan staat het je vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Wij zijn jou in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die wij op jou hebben, worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar.  

Voor het annuleren van een overeenkomst op afstand kun jij, de consument, gebruikmaken van het herroepingsrecht conform artikel 8, met uitzondering van alle custom-made producten en/of overige producten waarvan vooraf al bekend is gemaakt aan jou dat het herroepingsrecht hier niet op van toepassing is. 

Als rechtspersoon of als natuurlijk persoon handelend in beroep of bedrijf, heb jij het recht om een overeengekomen overeenkomst kosteloos te annuleren binnen 24 uur nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De Chef’s Tutorials die betrekking hebben op deze te annuleren overeenkomst worden uit jouw account verwijderd.

Indien jij op een later tijdstip annuleert hebben wij het recht jou hiervoor annuleringskosten in rekening te brengen (ter waarde van 30 % van het totale factuurbedrag) en/of jou te houden aan je betalingsverplichting voor het volledige factuurbedrag conform overeenkomst.

Artikel 14 Aansprakelijkheid 

Dit artikel is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten gesloten met een rechtspersoon en/of een natuurlijk persoon, handelend in beroep of bedrijf. Dit artikel is dan ook niet van toepassing op de consument. 

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in dit artikel vermeld.

Wij zijn enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, als jij ons onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, ons daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen én wij na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 • Jouw fouten en/of tekortkomingen in de informatie, (adres)gegevens of het materiaal dat jij ons hebt voorgeschreven of verstrekt;
 • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen;
 • Fouten of tekortkomingen van, door of namens jou ingeschakelde derden;
 • Schade, ontstaan door derden;
 • Bepaalde (tegenvallende) resultaten en/of verwachtingen van jou (inspanningsverplichting!);
 • Het niet naleven van de door ons aan jou gegeven/meegeleverde instructies en/of voorschriften;
 • Schade ontstaan door of door toedoen van deelname aan ons online platform. 

Met uitzondering van gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de overeengekomen prijs in het kader van deze overeenkomst.

Wij zijn enkel aansprakelijk voor aan ons toe te rekenen directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder, maar niet limitatief beperkt tot gevolgschade is uitgesloten.

Iedere vorm van aansprakelijkheid vervalt, 6 maanden nadat het product/dienst werd geleverd.

Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade waarvoor jij zelf verzekerd bent.

Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van en door derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en ons, behoudens opzet of grove schuld aan onze zijde.

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komen (overmacht).

Artikel 15 Overmacht 

Wanneer er sprake is van overmacht aan onze kant, hebben wij de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Duurt de overmacht aan onze zijde langer dan een (1) maand, hebben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen. Wij zullen jou hier tijdig en schriftelijk over informeren. Bij overmacht zijn wij jou echter geen (aanvullende) (schade)vergoeding verschuldigd. Wij houden hierbij wel het recht om de reeds geleverde producten/diensten in rekening te brengen. 

Artikel 16 Klachten 

Mocht jij een klacht hebben, dan vinden wij dat natuurlijk jammer. Wij hebben een klachtenprocedure voor zulke gevallen.

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen 7 dagen na aankoop, nadat jij een gebrek aan een product of een verkeerd geleverd product hebt geconstateerd, schriftelijk aan ons te melden door een email te sturen naar klachten@chefs-tutorial.com Jouw klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven.

Binnen 14 dagen nadat wij jouw klacht hebben ontvangen, ontvang jij van ons de terugkoppeling.

Jij moet ons in ieder geval vier weken de tijd geven om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Indien het na deze termijn van vier weken nog niet is opgelost, ontstaat een geschil.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 17 Privacy beleid 

Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe wij dat doen, kun jij lezen in onze privacyverklaring op onze website.

Artikel 18 Geschillen 

Op overeenkomsten tussen jou en ons, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil zullen partijen zich tot het uiterste inzetten om onderling tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar wij gevestigd zijn, tenzij de wet anders bepaalt.

Versie 1.1, April 2021