Tutorials door experts
Voor beginners & experts
Inspiratie in 1 overzicht
Steun de horeca
Tutorials door experts
Voor beginners & experts
Inspiratie in 1 overzicht
Steun de horeca

Samenwerkingsovereenkomst

Download de samenwerkingsovereenkomst

Chef’s Tutorial B.V., gevestigd aan Langshof 5, 1353 GA te Almere en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82276080, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Marcel Buijs, hierna te noemen ‘Chef’s Tutorial’

En

Het Restaurant 

Gezamenlijk te noemen ‘Partijen’ en elk afzonderlijk tevens een ‘Partij’

Overwegende dat:

 • Chef’s Tutorial een (online) platform is:

voor liefhebbers van (h)eerlijke gerechten en

in samenwerking met ondernemers (restaurants/chefs) uit de horecabranche;

 • Chef’s Tutorial hiervoor een samenwerkingsverband wenst aan te gaan met diverse restaurants;
 • Het Restaurant tutorials maakt en deze exclusief ter beschikking stelt aan Chef’s Tutorial;
 • Het Restaurant met deze tutorials de klanten van Chef’s Tutorial zal inspireren met hun (unieke) bijdrage;
 • Partijen de voorwaarden hieromtrent in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1 – Definities 

 1. Onder ‘Klant’ wordt verstaan: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, al dan niet handelend in beroep of bedrijf en die een overeenkomst heeft gesloten met Chef’s Tutorial.
 2. Met ‘Restaurant’ wordt de deskundige partij bedoeld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en die zal zorgdragen voor (de content van) de tutorials ten behoeve van de klant(en) van Chef’s Tutorial.
 3. Een ‘Chef’s Tutorial’ is een (online) instructievideo (beeld en geluid) waarin het Restaurant stap voor stap uitlegt aan de klant op welke wijze een gerecht wordt bereid, zodat de klant het gerecht in de eigen privé omgeving kan maken.
 4. Spreken we over een ‘account’ dan bedoelen wij dat gedeelte van het platform van Chef’s Tutorial dat voorbehouden is voor een unieke gebruiker, in dit geval het Restaurant. Het account is enkel toegankelijk voor het Restaurant en/of de beheerder van het Chef’s Tutorial Platform.

Artikel 2 – Chef’s Tutorial

 1. Het Restaurant plaatst ten minste vier (4) Chef’s Tutorials per jaar op het platform van Chef’s Tutorial.
 2. Het Restaurant mag een onbeperkt aantal tutorials plaatsen.
 3. Een Chef’s Tutorial kent een minimale afspeeltijd van 7 minuten en een maximale afspeeltijd van 12 minuten.
 4. Een Chef’s Tutorial mag slechts bestaan uit een (1) gerecht per tutorial.
 5. In een Chef’s Tutorial wordt op een duidelijke en goed verstaanbare wijze gesproken en waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de Nederlandse of Engelse taal.
 6. Een Chef’s Tutorial heeft een minimale resolutie van 720p.
 7. De inhoud van een Chef’s Tutorial wordt bepaald en samengesteld door het Restaurant zelf. Het is echter niet toegestaan dat in een Chef’s Tutorial producten en/of diensten worden gepromoot die geen betrekking hebben op het gerecht van de Chef’s Tutorial.
 8. Alle kosten die het Restaurant maakt voor het maken van een Chef’s Tutorial zijn voor risico en rekening van het Restaurant zelf.
 9. Geplaatste Chef’s Tutorials kunnen wereldwijd verkocht worden.
 10. Een tutorial:
  • bevat geen onnodige en/of overmatige achtergrondgeluiden en;
  • heeft een goede (beeld)scherpte.
 11.  Chef’s Tutorials die niet voldoen aan de in dit artikel genoemde kwaliteitsvereisten worden niet geaccepteerd binnen het platform. Chef’s Tutorial behoudt het recht een Chef’s Tutorial te verwijderen van het platform. Als Chef’s Tutorial dit doet, zal Chef’s Tutorial dit zo spoedig mogelijk melden bij het Restaurant. Chef’s Tutorial is daarbij niet verplicht de reden van verwijdering te melden.

Artikel 3- Duur van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van onbepaalde tijd.
 2. Het Restaurant kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 24 uur.
 3. Na het beëindigen van de overeenkomst zullen de tutorials niet meer aangeboden worden aan de klant. Het beëindigen van de overeenkomst betekent dan ook dat er geen inkomsten meer worden gegenereerd.
 4. Na het beëindigen van de overeenkomst blijven de reeds door de klant gekochte Chef’s Tutorials beschikbaar binnen het account (het online kookboek) van de klant.
 5. Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst per direct te beëindigen en/of hun verplichtingen uit deze overeenkomst per direct op te schorten, indien zich hiertoe een dringende reden voordoet welke deze maatregel rechtvaardigt. Hiervan is volgens partijen in ieder geval sprake (niet gelimiteerd tot onderstaande mogelijkheden) indien de andere partij:
  • failliet is verklaard;
  • (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • diens bedrijf heeft stilgelegd of aan het liquideren is;
  • ondanks sommatie de verplichtingen uit deze overeenkomst niet of niet voldoende nakomt, dan wel er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de andere partij deze verplichtingen niet na zal komen;
  • zich schuldig maakt aan fraude, handelingen in strijd met de wet, regelgeving en/of deze overeenkomst, of onbetamelijk gedrag op grond waarvan van de andere partij in redelijkheid niet verwacht kan worden deze overeenkomst te continueren;
  • overlijdt.

Artikel 4- Uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst 

 1. Chef’s Tutorial verstrekt tijdig alle praktische informatie en/of instructies aan het Restaurant met betrekking tot een Chef’s Tutorial.
 2. Chef’s Tutorial verleent aan het Restaurant gedurende de looptijd van de overeenkomst onbeperkte toegang tot hun account.
 3. Het Restaurant is gehouden de instructies met betrekking tot een Chef’s Tutorial op te volgen.
 4. Chef’s Tutorial draagt zorg voor de volledige facilitatie met betrekking tot het (online) Platform.
 5. Het Restaurant zal een Chef’s Tutorial naar beste en eigen inzicht en vermogen invullen en is zelf verantwoordelijk voor de presentatie als ook de inhoud ervan.
 6. Het Restaurant is gehouden de Chef’s Tutorial zelf te uploaden.
 7. Chef’s Tutorial heeft een inspannings- en een leveringsplicht. Chef’s Tutorial garandeert dan ook niet dat de door restaurants gecreëerde Chef’s Tutorials zullen leiden tot bepaalde (bedrijfs)resultaten ten gunste van het Restaurant.
 8. Chef’s Tutorial heeft het recht om de toegang tot het account van het Restaurant binnen Chef’s Tutorial te beperken. Tevens heeft Chef’s tutorial in geval van oneigenlijk gebruik het recht om het account van het Restaurant te verwijderen.
 9. Het Restaurant heeft het recht een reeds geplaatste Chef’s Tutorial te verwijderen uit het eigen account. De reeds verkochte Chef’s Tutorials blijven echter bestaan binnen het account (online kookboek) van de klant.

Artikel 5- Vergoeding en facturatie 

 1. De vergoeding voor het restaurant per losse tutorial bedraagt:
  • 50% bij 0-100 tutorials per account;
  • 60% bij 101-250 tutorials per account;
  • 75% vanaf 251 tutorials per account;
 2. De vergoeding wordt als volgt berekend: het correcte percentage conform lid 1 van dit artikel over de consumentenprijs per losse Chef’s Tutorial minus de btw.
 3. A. Chef’s Tutorial stuurt op maandelijkse basis aan het Restaurant een gespecificeerd overzicht van de hoeveelheid verkochte tutorials, waarna het restaurant binnen 30 dagen na ontvangst van en ter waarde van het gespecificeerd overzicht een factuur aan Chef’s Tutorial die voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten of                                                                                B. De Payment Service Provider waarmee Chef’s Tutorial een overeenkomst heeft gesloten, draagt zorg voor een gespecificeerd overzicht en verwerkt automatisch binnen de overeengekomen betaaltermijn de daaruit voortkomende betalingen die ten gunste komen van het Restaurant.
 4. Chef’s Tutorial voldoet de factuur binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur of de Payment Service Provider verwerkt de betaling binnen 30 kalenderdagen.
 5. Chef’s Tutorial heeft het recht om per jaar maximaal 10 tutorials per account ter promotie van het online platform aan klanten van Chef’s Tutorial te vergeven (gratis). Het Restaurant ontvangt voor deze 10 tutorials per unieke Chef’s Tutorial geen vergoeding.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Chef’s Tutorial is niet aansprakelijk voor:
  • De content van een Chef’s Tutorial, gecreëerd door het Restaurant/in opdracht van het Restaurant en geplaatst op het online platform van Chef’s Tutorial.
  • Fouten en/of tekortkomingen in de informatie die het Restaurant in of met betrekking tot de tutorial(s) verstrekt;
  • Misverstanden, fouten en/of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in het handelen en/of nalaten van het Restaurant;
  • Schade ontstaan door derden;
  • (Letsel)Schade aan een klant, ontstaan als gevolg van een Chef’s Tutorial van het Restaurant;
  • Schade als gevolg van een afzonderlijke overeenkomst tussen het Restaurant en een klant van Chef’s Tutorial naar aanleiding van een Chef’s Tutorial;
  • Tegenvallende (verkoop) resultaten (inspanningsverplichting!).
 2. Het Restaurant voert de overeenkomst geheel voor eigen risico uit en is daarbij volledig verantwoordelijk voor de inhoud van een Chef’s Tutorial. Het Restaurant draagt zorg dat de inhoud van een tutorial juist is, niet misleidend, niet strijdig met de wet, niet ongepast of aanstootgevend in de meest brede zin van het woord.
 3. Het Restaurant vrijwaart Chef’s Tutorial uitdrukkelijk voor alle aanspraken van en door derden wegens directe of indirecte schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit de overeenkomst tussen Chef’s Tutorial en het Restaurant.
 4. Chef’s Tutorial spant zich in om de website/platform van Chef’s Tutorial continu beschikbaar te stellen. Chef’s Tutorial kan echter niet garanderen dat de website/platform van Chef’s Tutorial ook continu beschikbaar is. Daarbij heeft Chef’s Tutorial het recht om op willekeurige momenten het nodige onderhoud te (laten) doen aan de website/platform en wijzigingen aan te (laten) brengen aan en in de website. Chef’s Tutorial doet haar uiterste best om eventuele hinder hiervan te beperken. Het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website/platform geeft het Restaurant geen recht op enige vorm van restitutie.
 5. Behoudens opzet en/of grove schuld, is de aansprakelijkheid van een partij beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door zijn ((beroeps)aansprakelijkheids) verzekering, te vermeerderen met het eigen risico.

Artikel 7 – Relatiebeding en verbod soortgelijke activiteiten

 1. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst tot vijf (5) jaar na beëindiging van deze overeenkomst is het het Restaurant niet toegestaan om de unieke tutorials die geplaatst zijn op Chef’s Tutorials aan te bieden en/of te plaatsen op andere platforms, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot de eigen website van het Restaurant.
 2. Het is het Restaurant niet toegestaan gedurende de looptijd van deze overeenkomst en tot vijf (5) jaar na afloop van deze overeenkomst een dienst aan te bieden, gelijkwaardig aan de diensten van Chef’s Tutorial.
 3. Bij overtreding van een bepaling uit dit artikel zal het Restaurant een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van 5000 euro (zegge: vijfduizend euro) ineens en te vermeerderen met € 250 (zegge: tweehonderdvijftig euro) per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete laat de overige rechten van Chef’s Tutorial onverlet.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom(srechten) en gebruiksrechten. 

 1. Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een creatie. Ze beschermen diegene die de creatie heeft gemaakt tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van die creatie door anderen, zonder toestemming van de maker.
 2. Intellectuele eigendomsrechten die vóór de totstandkoming van de overeenkomst aan het Restaurant toebehoorden, blijven toebehoren aan het Restaurant. Intellectuele eigendomsrechten die vóór de totstandkoming van de overeenkomst aan derden toebehoorden blijven toebehoren aan deze derden.
 3. Het auteursrecht met betrekking tot een door het Restaurant gecreëerde Chef’s Tutorial komt toe aan het Restaurant.
 4. Intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit deze overeenkomst, komen toe aan Chef’s Tutorial, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Het plegen van onderzoek door Chef’s Tutorial naar het bestaan van mogelijke intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door het Restaurant gebruikte content, maakt geen deel uit van de overeenkomst. Een inbreuk door het Restaurant op intellectuele eigendomsrechten van derden komt volledig voor rekening en aansprakelijkheid van het Restaurant.
 6. Een inbreuk op een van de intellectuele eigendomsrechten van Chef’s Tutorial kan leiden tot een direct opeisbare boete van 15.000 euro, (zegge: vijftienduizend euro).
 7. Chef’s Tutorial verkrijgt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst de exclusieve gebruiksrechten over de door het Restaurant gecreëerde Chef’s Tutorials die geplaatst zijn op Chef’s Tutorial. Tijdens de looptijd van de overeenkomst is het Chef’s Tutorial tevens toegestaan om (delen van (teasers)) een Chef’s Tutorial van het Restaurant te gebruiken voor promotionele doeleinden, ook buiten het online platform waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot  de social media pagina’s als ook de website van Chef’s Tutorial, waarbij de naam van het Restaurant steeds zal worden vermeld.

Artikel 9 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

Als er sprake is van nietigheid of vernietiging van een of meerdere (sub)bepalingen van deze overeenkomst, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe (sub)bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde (sub)bepalingen. Het doel en de strekking van de originele bepalingen, zullen daarbij zo veel als mogelijk worden gerespecteerd.

Artikel 10- Overige bepalingen

 1. Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Restaurant mag op de eigen website of via andere kanalen in de meest brede zin van het woord op constructieve wijze reclame maken voor Chef’s Tutorial en daarbij ook kenbaar maken één van de deelnemende restaurants te zijn.
 3. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen in deze Overeenkomst en de algemene voorwaarden van Chef’s Tutorial, prevaleren de bepalingen in deze Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De algemene voorwaarden van het Restaurant worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Het nalaten door één van de Partijen om nakoming van enige bepaling in de overeenkomst te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij de betreffende Partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet nakoming akkoord is gegaan.
 6. Wijzigingen binnen deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn opgesteld en door beide Partijen rechtsgeldig bevestigd zijn. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze na uiterlijk vijf (5) werkdagen schriftelijk zijn bevestigd door beide Partijen.
 7. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, trachten Partijen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van een objectieve, gezamenlijk aan te wijzen, externe partij, bijvoorbeeld in de vorm van mediation. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met de hulp van de externe partij, dan wordt dat geschil beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 11- Bijlagen 

De navolgende stukken vormen een onderdeel van de overeenkomst. Voor zover deze stukken vanuit de bijlagen met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerdergenoemde stuk boven het later genoemde:

Bijlage 1: Algemene Voorwaarden Chef’s Tutorial 

Bijlage 2: Privacy verklaring Chef’s Tutorial 

Indien echter op grond van een lager gerangschikte bijlage hogere eisen worden gesteld, dan gelden steeds die hogere eisen, tenzij in de hoger gerangschikte bijlage is aangegeven dat, en ten aanzien van welk specifiek onderdeel van de lager gerangschikte bijlage wordt afgeweken.

Chef’s Tutorial         Het restaurant